Organisatie

Bestuur

Het bestuur van stichting Volant vormt het bevoegd gezag van de scholen, eindverantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit en het beleid ten aanzien van personeel, financiën en huisvesting. Sinds september 2020 is Petra Laseur de bestuurder van Volant. Het bestuur wordt ondersteund door het bestuursbureau.

Om richting en invulling te geven aan het stichtingsbeleid vindt er structureel overleg plaats tussen de bestuurder, de rectoren en de directeur van de scholen. Samen vormen zij het centraal managementteam (CMT).

De bestuurder is ook een schakel met de omgeving vanuit haar maatschappelijke opdracht. Zij legt en onderhoudt contacten met het regionale onderwijsveld, de gemeenten en het bedrijfsleven in de regio.

Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht (RvT).

Het centraal managementteam (CMT) bestaat uit de volgende personen:

 • Drs. Petra Laseur – bestuurder
 • Drs. Jan Adels – rector Willem de Zwijger College
 • Drs. Eelkje de Jong – rector Vituscollege
 • Nicole Langedijk – directeur Vitusmavo
quote-image
Drs. Petra Laseur Bestuurder Volant

‘Wat wij als Volant belangrijk vinden voor onze leerlingen, vinden wij ook belangrijk voor onze medewerkers. Een omgeving met kansen en mogelijkheden voor doorontwikkeling, ruimte om te leren, eigen regie en samen werken. Waar iedereen zich gehoord, gezien en gekend voelt. De basis voor goed onderwijs waaraan iedereen op zijn eigen wijze een bijdrage levert.’

quote-image
Eelkje de Jong Waarnemend rector Vituscollege

‘We hebben de Volant academie opgezet waarin we een scholingsaanbod aanbieden voor collega’s vanuit interne en externe expertise. Deze mooie mix van aanbod zie ik als een belangrijke meerwaarde van de Volant academie, naast synergie en efficiency. We kunnen van elkaar leren en tegelijkertijd leren we elkaar beter kennen.’

quote-image
Jan Adels Rector Willem de Zwijger College

‘Met de scholen van Volant bieden we een divers onderwijsaanbod. Zo is er voor jongeren en ouders meer te kiezen. Gemeenschappelijk hebben we de keuze gemaakt om invulling te geven aan waardenvol onderwijs. Dit is onderdeel van de persoonsvorming van onze leerlingen en heeft een link met onze interconfessionele oorsprong.’

quote-image
Nicole Lagendijk Directeur Vitusmavo

‘In het centraal managementteam stemmen we af wat zinvol is om Volant-breed te regelen en wat op schoolniveau. Ik vind het fijn dat de lijnen kort zijn. Volant is groot genoeg om een aantal dingen samen efficiënt te regelen en klein genoeg om oog te hebben voor individuele medewerkers en leerlingen.’

Raad van Toezicht

De RvT vervult zijn toezichthoudende taak vanuit vier rollen:

 • Raadgever en klankbord van het bestuur.
 • Controleur van het bestuur. Denk aan het goedkeuren van het beleidsplan, de begroting en het jaarverslag.
 • Werkgever van het bestuur. De RvT benoemt, beoordeelt en beloont.
 • Netwerker van de stichting. De RvT is aanspreekbaar. Als er een signaal bij de RvT binnenkomt, verwijst de RvT door.

Hier kunt u het reglement Bestuur / Raad van Toezicht downloaden.

De raad van toezicht van Volant bestaat uit de volgende personen:

 • Mevrouw mr. Monique van de Griendt – voorzitter
 • De heer dr. Arjan van Venrooy – vicevoorzitter
 • De heer mr. Klaas Verrips – secretaris
 • Mevrouw Nen van Ramshorst
 • Mevrouw drs. Marijn Steegstra

Nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht staan vermeld in het jaarverslag.

Contact met leden van de Raad van Toezicht loopt via het bestuurssecretariaat van Volant.

Raad van Toezicht
p/a Volant
Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 38
1405  HM  Bussum
tel.: 035-69 122 45

bestuurssecretariaat@volant.nl

Bestuursbureau

Het bestuursbureau van Volant ondersteunt en faciliteert de scholen op het gebied van financiën, HR, onderwijskwaliteit, passend onderwijs, bedrijfsvoering, ICT en communicatie. De focus ligt hierbij op de synergie die kan worden behaald door de onderwijsondersteunende taken centraal te organiseren, van elkaar te leren, elkaar te inspireren en de krachten te bundelen.

Het bestuursbureau is bereikbaar via het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@volant.nl of via telefoonnummer: 035 – 69 122 45.

Op het bestuursbureau werken de volgende medewerkers:

 • Natasja Steen – bestuurssecretaris
 • Barbra Bergman – hoofd HR en salarisadministratie
 • Loes de Boer – hoofd bedrijfsvoering en ICT
 • Yvette Karmelk – hoofd financiën
 • Jeroen van Rooij – communicatieadviseur
 • Lilian Buts – orthopedagoog
 • Frank Helsloot – ambulant begeleider